Zemědělství v HELIOS Orange

Oproti ostatním branžím má zemědělství jedno specifikum. Jedná se o vliv klimatu a s ním související důsledky. Vždy na počátku hospodářského roku je na základě plánu zřejmé, co je cílem, nikdy však není jisté, zda tohoto cíle bude dosaženo. Proto možná více než v jiných oborech potřebují zemědělci nástroj pro řízení, sledování stavů a kalkulace výsledků v průběhu měnících se podmínek, ve kterých usilují o dosažení maximální produkce. Takovým nástrojem je informační systém HELIOS Orange.

Součásti řešení HELIOS AGRO

 • Nedokončená výroba
 • Vnitropodnikové účtování práce
 • Sklad zvířat a karty zvířat
 • Zemědělské kalkulace
 • Evidence a sledování mechanizace
 • Propojení na aplikace pro evidenci pozemků a nájemních smluv
 • Akcionáři
 • Půdní bloky a osevní postupy
 • Agrotechnické zásahy
 • Sledování vozidel propojení GPS
 • Použití hnojiv (nitrátová směrnice)
 • Použití postřiků
 • Zelená nafta
 • Sklizeň
 • Pastevní deník
 • Podniková spořitelna

Oblast zemědělství rozšiřuje funkcionalitu systému o řízení zemědělské prvovýroby jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Specializované moduly a funkce této oblasti jsou propojeny se základními moduly tak, aby pokryly veškeré procesy ve společnostech zabývajících se klasickou polní výrobou, pěstováním zeleniny, vinohradnict­vím či chovem skotu, prasat, ovcí, drůbeže nebo koní. Komplexnost systému HELIOS Orange zajišťuje možnost použití u společností s vedlejším aktivitami, např. maloobchod, velkoobchod, přidružená výroba (strojírenská, dřevozpracující, potravinářská), stavebnictví či služby.

Nedokončená výroba

Systém HELIOS umožňuje evidovat tzv. hospodářský rok, který začíná na podzim a končí
sklizní v létě následujícího roku. Obsahuje nástroje pro výpočet nákladů podle struktury jednotlivých výrobků s možností rozpuštění přímých režií. Je zde obsažena podpora automatického účtování v měsíčních inter­valech na uživatelsky definovanou účetní předkontaci, např. 121/611.

Vnitropodnikové účtování práce

Systém HELIOS podporuje vnitropodnikové účtování práce, jako funkcionalitu, která slouží k převodu nákladů strojů, posklizňových technologií, dílenských prací, apod. na jednotlivé výrobky, podle skutečně odvedené práce. Podporuje jak zadávání dat (několika možnými způsoby), tak i následné výpočty pro vnitropodnikové převody. Současně je podporováno automatické účtování. Zpětně je zajištěna i kontrola
a přepočet, resp. korekce vnitropodnikových nákladů na základě výpočtu kalkulací jednotlivých strojů.

Sklad zvířat a karty zvířat

Systém HELIOS umožňuje účetní evidenci zvířat, pod­poruje členění dle kategorií zvířat, umístění (stáje) a druhů pohybů, sleduje hmotnostní a vzrůstové přírůstky. Evidence zvířat je prováděna na základě pohybů zvířat – příjemky a výdejky s au­tomatickou podporou přeskladnění. Měsíční uzávěrka generuje pohyby typu vzrůstový přírůstek a uzavírá měsíc pro zadávání pohybů. Měsíční uzávěrka může být v případě potřeby provedení oprav zrušena a po opravách následně znova provedena. Vazba na účetnictví je standardní jako tomu je u ostatních modulů sys­tému HELIOS, takže po provedení uzávěrky skladu zvířat je možné provést zaúčtování jednotlivých pohybů s využitím účetních kontací. Karty zvířat rozšiřují možnosti skladu zvířat o evidenci pohybů každého jednotlivého kusu, pro který je zave­dena karta obsahující všechny potřebné identifikační údaje. Při použití tohoto „detailního“ způsobu evidence pohybů je možné generovat elektronické hlášení pro Centrální evidenci zvířat.

Zemědělské kalkulace

Systém HELIOS umožňuje výpočet podrobných kalkulací jednotlivých výrobků, resp. zemědělských výkonů. Při výpočtu kalkulací jsou využívány jak finanční hodnoty, tak i hodnoty naturální jejichž sumarizací lze získat finanční sumy nákladů a příjmů a také sumy vyrobených a prodaných produktů. Výsledky výpočtu jsou zobrazovány prostřednictvím předdefinovaných ukazatelů. Modul Kalkulace obsahuje základní přednastavení běžné pro zemědělskou prvovýrobu, umožňuje však definici vlastních ukazatelů, režií i nastavení způsobu rozpouštění režií nebo pravidel výpočtu jednotlivých ukazatelů. Řešení umožňuje sledovat i vnitropodnikové převody, (například výrobky střediska rostlinné výroby – krmiva, spotřebovává jiné středisko – živočišná výroba) a podporuje možnost mezi-střediskových kalkulací, jejichž cílem může být např.
stanovení vnitropodnikového zisku.

Evidence a sledování mechanizace

Systém HELIOS prostřednictvím modulu Doprava umožňuje evidovat nejenom traktory, kombajny, sekací stroje, ale i tažená zařízení a také evidovat s těmito mechanizmy i ta­kové parametry, které jsou následně využívány automatickém při výpočtu spotřeby pohonných hmot (např. spotřeba na 1 moto hodinu či Km), což je následně možno využít při zpracování výkazů o dotované naftě nebo v zemědělských kalkulací.

Propojení na aplikace pro evidenci pozemků a nájemních smluv

Systém HELIOS je otevřený systém, který prostřednictvím speciálního rozhraní nazývaném nástroje přizpůsobení umožňuje realizovat export, import nebo inter­aktivní propojení s externím programovým vybavením nebo externí technikou. Jedním z možných propojení, které je často realizováno v oblasti zemědělské prvovýroby je propojení na programové vybavení Evidence pozemků a nájemních smluv.

Akcionáři

umožňuje evidovat podílníky zemědělského podniku (akcionáře i družstevniky), průběh a historii nabytí a převodů podílů, vyplácení naturálií. Dále umožňuje provádět výpočet a vyplácení dividend včetně návazné generace platebních příkazů a složenek.

Půdní bloky a osevní postupy

Půdní bloky – evidence územních celků, na kterých hospodaří zemědělský podnik s přímým propojením na Portál farmáře pro import dat (LPIS, mapy) a vytvořením vazby do systému Helios Orange.
Osevní postupy – slouží k vytvoření vazby mezi evidovanými půdními bloky a plodinou s časovým omezením vytvořené vazby. Což znamená, jaká plodina byla oseta na jakém půdním bloku, v jaké výměře (Ha) od kdy a do kdy – tato vazba automaticky doplňuje a kontroluje správnost při zadávání údajů například v agrotechnických zásazích.

Agrotechnické zásahy

slouží k primární evidenci veškerých agrotechnických zásahů. Tato evidence je výchozí pro generování záznamů do mezd, vnitropodnikového účetnictví, použití hnojiv, použití postřiků, zelené nafty. V případě využívání propojení na GPS, nám umožňuje zvýšit efektivitu práce importováním dat přímo ze zemědělských strojů – snižuje čas pro pořizování a minimalizuje chybovost.

Sledování vozidel propojení GPS

slouží k online sledování aktuální polohy a činnosti zemědělských vozidel s možností přenášení těchto údajů přímo do modulů systému Helios Orange.

Použití hnojiv (Nitrátová směrnice)

umožňuje evidovat aplikaci hnojiv na jednotlivé půdní bloky a plodiny s rozpadem za jednotlivé chemické prvky (N,P,K atd.), součástí je propojení na číselníky Portálu farmáře (číselník hnojiv). Evidenci je možné provádět přímým zápisem, nebo přidáním údajů do agrotechnických zásahů pro zjednodušení evidence a kontroly. Součástí je taktéž propojení do skladové evidence – generování skladových výdejek.

Použití postřiků

umožňuje evidenci postřiků na jednotlivé půdní bloky a plodiny s identifikací škůdce, nebo choroby, proti které je postřik použit. Součástí je propojení na číselníky Portálu farmáře (číselník postřiků, číselník škůdců). Evidenci je možné provádět přímým zápisem, nebo přidáním údajů do agrotechnických zásahů pro zjednodušení evidence a kontroly. Součástí je taktéž propojení do skladové evidence – generování skladových výdejek.

Zelená nafta

umožňuje evidenci spotřeby PHM, tak aby splňoval záznamní povinnost vůči celní správě – uplatnění nároků na vrácení spotřební daně. V rámci propojení na modul Agrotechnické zásahy a možnost automatizovaného rozpočtu spotřeby PHM, minimalizuje čas při sledování této evidence.

Sklizeň

slouží k denní evidenci sklizně, primárně řešeno jako zjednodušený vstupní formulář pro obsluhu při prvotní evidenci (na váze). Formulář sleduje kromě skladové evidence – půdní blok, plodinu, odrůdu, vozidlo dovoz, kombajn, pracovník (osádka), váha (tara, brutto, netto), výpočet vlhkosti a nečistot, s možností napojení na vážní systémy, identifikační systém, GPS systémy.

Pastevní deník

slouží k evidenci pasoucích se zvířat na půdních blocích (pastevních areálech) s výpočtem VDJ dle kategorie zvířat a propojením do modulu Použití hnojiv pro evidenci produkce statkových hnojiv na pastvě.

Podniková spořitelna

umožňuje vést vnitropodnikovou banku.


Zasílání novinek e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Zasílání novinek e-mailem

Rychlý kontakt

ASV Náchod, a.s.
Březinova 2005
547 01 Náchod

Hotline HELIOS Orange


© 2022, ASV Náchod, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑